Hedmark er et fylke med mye jordbruk og skog. Mye av næringen i Hedmark er derfor også industri og foredlingsbedrifter i disse verdikjedene. Dessverre har det regionale næringslivet utfordringer med å rekruttere unge. I tillegg er det få nyetableringer i vårt fylke. I 2009 var det færrest nyetableringer i Hedmark sett mot nabofylker og fylkene på Østlandet. I tillegg er det få arbeidsplasser i forhold til innbyggere i arbeidsfør alder.

Fylkeskommunen spiller en rolle som bidragsyter og tilrettelegger for næringslivet. Det er viktig at vi får i gang en vellykket satsing på næringsutvikling slik at det lokale arbeidsmarkedet gjør det attraktivt å bli boende og å bosette seg i Hedmark. Lite naturlig tilsig i arbeidsmarkedet skaper også store utfordringer for næringslivet og offentlig sektor.

Fylkeskommunen bevilger i dag betydelige midler til satsning på internasjonalt samarbeid og regional næringsutvikling. En rekke av disse midlene brukes i dag til å sysselsette personer direkte i fylkeskommunen eller indirekte i selskaper eid eller finansiert av fylkeskommunen. Det er behov for en gjennomgang av satsningen på næringsutvikling og identifisering av tiltak som fører til nye arbeidsplasser og varig verdiskapning i Hedmark. Midler til de tiltakene som i mindre grad gir direkte effekter bør vurderes omprioritert

Reklamer