Fylkeskommunens mest kostnadskrevende oppgave er gjennomføringen av den videregående utdanningen. I 2009 var det i Hedmark om lag 7 500 elever ved de videregående skolene. Til sammen sysselsatte de videregående skolene nesten 1 300 årsverk. Hedmark har på nasjonalt nivå svært mange lærerårsverk per elev. Selv med mange lærere per elev var Hedmark det fylket hvor færrest gjennomførte utdanningsløpet på normert tid (hvis en ser bort fra Finnmark). Videregående skoler i Hedmark brukte flere kroner på undervisning per elev i året enn Oppland for årene 2006-2008. Likevel har det i Oppland vært mellom 6 og 13 prosent flere elver som fullfører VG opplæring på normert tid. Det er en klar indikasjon på at vi må ha en gjennomgang av undervisningsopplegget i Hedmark for å kartlegge grep som kan gjøres for å sikre at kommende generasjoner får en effektiv og god utdanning i våre videregående skoler.
 
I de senere årene har det foregått større investeringer på skolebygg i Hedmark fylke. I Kongsvinger og Hamar står nye og flotte skolebygg klare. Snart står også en ny videregående skole på Tynset klar. Det er bra, men nye skolebygg alene skaper ikke bedre kunnskapsnivå. Det må også gjøres grep for lærernes etter- og videreutdanning, og utvidelse av tilbudet om sommerskole og leksehjelp. 

 
Reklamer