Hedmark er et av Norges største fylker målt i areal. I Hedmark gjøres det nå omfattende investeringer i nye veier, og det er et bredt løft som også har bred politisk oppslutning. Dessverre skjer det fortsatt alvorlige ulykker hvor liv går tapt. I det siste tiåret er Hedmark det fylke hvor flest liv har gått tapt på veien. For 2010 er statistikken bedre, selv om det fortsatt skjer svært dramatiske ulykker. Heving av standard på veinettet må derfor være en prioritert oppgave. Det er viktig at slikt arbeid har god fremdrift og at sikkerhetstiltak kommer på plass hurtig.
Tall fra SSB viser at satsingen på vei i Hedmark så langt ikke har gitt de ønskede resultatene. I snart 10 år har det sittende politiske regimet i Hedmark vært blant de dårligste i landet på vei. Samferdsel har vært for svakt prioritert.

Landets fylkesveinett utgjorde i alt knapt 27 300 kilometer i 2009. Fylkenes samlede utgifter til drift og vedlikehold av disse veiene utgjorde i 2009 2,3 milliarder kroner, som tilsvarer 85 000 kroner i gjennomsnitt per kilometer. Dette var om lag 8 000 kroner mer per kilometer enn i 2008. Rogaland og Nordland var fylkene med størst brutto driftsutgifter til fylkesveier dette året, med drøyt 190 millioner kroner hver. Ser vi derimot på driftsutgifter per kilometer fylkesvei, lå Akershus på topp med 168 000 kroner. Lavest lå Hedmark med 48 000 kroner.

I hele landet var det til sammen 22 200 kilometer fylkesvei med fast dekke i 2009. Dette tilsvarer en dekningsgrad på drøyt 83 prosent. I perioden 2001-2009 økte den totale lengden fylkesveier med fast dekke med knapt 1 440 kilometer. Hedmark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag var fylkene med lavest andel fast dekke i 2001. Selv om disse er blant fylkene med sterkest vekst i antall kilometer med fast dekke, både absolutt og relativt sett, var det likevel de samme tre fylkene som kom dårligst ut også i 2009. I Nord-Trøndelag var det snaut 1 770 kilometer fylkesvei i 2009 – kun 46 prosent hadde fast dekke. Nest lavest, men likevel med en betydelig større dekningsgrad, kom Hedmark. I Vestfold, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark har hele fylkesveinettet fast dekke.

Reklamer