I dagens Fylkesting (5. oktober) fremmet Høyre sammen med de øvrige opposisjonspartiene et mistillitsforslag mot Fylkesrådet. Forslaget ble avvist med 12 mot 21 stemmer.

Her er min og Høyres begrunnelse for mistillitsforslaget:

I forbindelse med trontalen lørdag i forrige uke, hørte vi Stortingets president vektlegge og påpeke overfor Storting og Regjering den viktige rollen opposisjons har og hvor nødvendig det er at den sikres gode arbeidsvilkår.  En slik påminnelse og formaning kunne nok vært på sin plass også i denne sal. Til tross for gjentatte påpekinger fra vår side om tilsidesettelse av opposisjonen og et stadig større demokratisk underskudd, har ikke Fylkesordføreren, i motsetning til Stortingspresidenten, funnet det nødvendig å påpeke dette, …dessverre.

Det kan neppe komme som noen overraskelse, eller for å si det på en annen måte. De som blir overrasket over at det nå kommer et mistillitsforslag mot Fylkesrådet må ha fulgt særlig dårlig med i det politiske ordskiftet de tre siste årene.

Parlamentarisme i Hedmark praktiseres så langt det begunstiger det rødgrønne flertallet. Det startet allerede ved konstitueringen av dette Fylkestinget. Hvor det rødgrønne flertallet tok alle lederposisjonene i komiteene. I Stortinget er det en selvfølge at også opposisjonen får denne type lederverv. Fylkestingsmeldingen om ”fylkesrådets oppfølging av fylkestingsvedtak” bekrefter også at oppfølging av fylkestingsvedtak skjer i.h.t noe som ligner en formannskapsmodell.

Vi har i denne Fylkestingsperioden gjentatte ganger påpekt Fylkesrådets manglende respekt overfor Fylkestinget.

Opposisjon og motforestillinger er ikke av det gode, har vi fått vite. Det er bare Fylkesrådet og rødgrønne politikere som har svarene og som vet hvordan styreverv best skal skjøttes og verdier forvaltes.

Vi er også svært bekymret for Fylkesrådets manglende demokratiforståelse og den måten makten utøves på (”tynne” og upolitiske sakslister kombinert med at Fylkesrådet avgjør saker uten å foreligge de for Fylkestinget).

Den gjentatte bruk av § 13 (hasteparagrafen) i kommuneloven har ved flere tilfelle blitt misbrukt. Det verste tilfellet var da Fylkesrådet på egen hånd, uten å legge saken frem for Fylkestinget, oppnevnte 5 rødgrønne representanter til bedriftsforsamlingen i Eidsiva.   

Det mest alvorlige er imidlertid Fylkesrådets manglende oversikt over saker vedtatt i Fylkestinget, samt status og fremdrift på disse. Denne fylkestingsmeldingen er den endelige bekreftelsen på dette.

Det er svært bekymringsfull og direkte oppsiktsvekkende når vi her kan lese at man – til tross for at det har gått over 1 måned siden forrige Fylkesting – ikke er i stand til å legge frem en samlet oversikt over status og fremdrift i saker vedtatt i Fylkestinget, men kun legger frem en oversikt over de saker vi i opposisjonen har fått vedtatt!! Saken er jo den at vi også har vært med på en rekke flertallsvedtak ut over dette! Hva med de? Dette er en oppførsel og arroganse overfor Fylkestinget som alene kvalifiserer til mistillit.

Enda mer bekymringsfullt blir det når vi kan lese hvordan vedtakene blir implementert i fylkeskommunen. Jeg siterer; ”Praksis i dag er at vedtak på saker gjort i Fylkestinget, går tilbake til den enheten som har ansvaret for saken for videre oppfølging av vedtak” og ”Hedmark fylkeskommune har ikke hatt som rutine å lage en samlet oversikt over saker med vedtak. Det er den enkelte enhet som har oversikt over og ansvaret for oppfølging av sine saker.” I praksis betyr dette at Fylkesrådet faktisk abdiserer i forhold vedtak gjort i Fylkestinget og lar de ”seile sin egen sjø” rundt i organisasjonen.  En hver som leser det Fylkesrådet selv skriver i denne meldingen skjønner at de ikke har den nødvendige og forventede kontroll på gjennomføringen og oppfølgingen av de politiske vedtakene som blir gjort i denne salen.

Fylkesrådet skriver også at ”Fylkesrådet mener at denne arbeidsformen ivaretar behovet for oppfølging på en rasjonell og ubyråkratisk måte. Ja, oppfølgingen er kanskje rasjonell og ubyråkratisk, men den er jo helt utenfor politisk styring og kontroll.

Når Fylkesrådet så til slutt skriver at de ”likevel startet et arbeid med å lage en komplett oversikt over vedtak gjort i denne valgperioden” og at de ”vil sørge for at det innarbeides rutiner slik at Fylkesrådet til en hver tid vil ha en oversikt som kan legges fram ved behov”. Bekrefter de jo, Fylkesordfører, at dette til nå har vært ute av politisk kontroll.

Det er umulig å ha tillit til Fylkesrådet etter dette.

Reklamer