I en meget leseverdig og interessant kronikk i dagens Hamar Arbeiderblad skrives professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark om forskningsbasert kunnskap knyttet til elevers læringsutbytte. Forskningen viser at den enkelte lærer og pedagogikken er avgjørende for elevenes læringsutbytte og prestasjoner.  Rart da at utdanningsforbundet og svært mange lærere stadig holder fast ved alt som iflg forskningen ikke virker, så som økt lærertetthet, mindre klassestørrelser osv.

En solid utdannelse er det viktigste som fylkeskommunen kan gi Hedmarks barn og unge. Ved siden av familien, er skolefellesskapet det viktigste for barn og unges utvikling. Skolen skal gi elevene opplæring av høy kvalitet tilpasset den enkelte elevs behov, ønsker og forutsetninger – slik at alle får et likeverdig tilbud. Skolen skal formidle kultur, skape holdninger og gi vekstkraft til individ og samfunn.

Innenfor videregående opplæring i Hedmark er det et stort og voksende problem at mange elever velger å avbryte opplæringen før skolegangen er gjennomført. Det er flere faktorer som er årsaken til frafallet, men hovedutfordringen kommer allerede før elevene havner inn i den videregående skolen. Selv om andre årsaker naturligvis kan påvirke frafallet, viser forskningen at det er en direkte årsakssammenheng mellom resultat i grunnskolen og fullført videregående utdannelse. Fylkeskommunen har i større grad enn mange mindre kommuner ressurser til å gjennomføre en rekke kvalitetstiltak for skolen.

 Høyre har derfor, sammen med V, Krf og PP, foreslått at Hedmark fylkeskommune skal:

  • Legge til rette for økt samarbeid mellom de videregående skolene og høgskoleavdelingene for å skape sterke kompetansemiljøer blant både elever, lærere og rektorer.
  • Elevene skal selv få velge skole uavhengig av bosted og økonomi.
  • Lansere en kunnskapspakke, hvor Hedmark Fylkeskommune i samarbeid med kommunene skal forbedre og utvikle hele det 13-årige skoleløpet.
  • Sette av minst 4,5 millioner kroner årlig til videre- og etterutdanning av lærere på fylkets videregående skoler.

Dette ble dessverre nedstemt at det rødgrønne flertallet i Fylkestinget.

Reklamer