Stein Østres kamp mot større kommuner blir stadig mer underholdende og når de helt store høyder i hans debattinnlegg ”Tøv om kommunale administrasjonsutgifter” i HA 21. oktober.

Tall fra KOSTRA og Kommunenøkkelen avfeies som upålitelige. Antagelig fordi de ikke passer inn i Østres regnestykker. I stedet velger han å bruke sine egne tall.

Påstandene om at dess flere folkevalgte det er pr innbygger dess mer demokrati, og dess flere kommunalt ansatte det er pr folkevalgt dess mer byråkrati, er direkte latterlige og er forhåpentligvis ment som en spøk. Vi vet alle at det er kvaliteten på det politiske håndverket og kvaliteten på det arbeidet som gjøres av de ansatte i kommunen som er avgjørende, ikke hvor mange, eller få de er.

Østres hovedpoeng synes også å være at større kommuner vil være en trussel mot demokratiet. Og det sier han i en tid hvor velgeroppslutning ved kommunevalget i Hedmark i 2007 kun var 59 %. Det er et demokratisk problem!

Den viktigste måten å øke velgeroppslutningen på vil trolig være å flytte så mye som mulig av beslutningsmyndigheten fra stat og fylkeskommune til det kommunale nivået, slik at velgerne ser at de valg de gjør får direkte betydning for prioriteringer, velferd og utvikling i sin egen kommune. Skal vi få dette til må vi ha kommuner som er robuste nok til å ta de store oppgavene som følger med.

En slik strukturendring vil sørge for at ressurser frigjøres og sikrer et godt tjenestetilbud der folk bor. Gi muligheter for at flere beslutninger kan tas og oppgaver løses nær innbyggerne gjennom å flytte ansvar, myndighet og oppgaveløsning fra stat og fylkeskommune til primærkommune. Gi mulighet for å utnytte regionale fortrinn og ulikheter og sikre lokal innflytelse og beslutningsmyndighet i viktige utviklingsspørsmål. Styrke kommunene i kampen om kompetent arbeidskraft gjennom utvikling av sterke og attraktive offentlige fagmiljøer lokalt, samt å styrke lokaldemokratiet gjennom et større og mer helhetlig ansvar for tjenesteproduksjon og utvikling i primærkommunene.

– Indikatorer kan lages på mange måter og man kan ofte konstruere en beregningsmåte som gir de konklusjoner som ”man ønsker seg” -, skriver Østre. Det er det ikke vanskelig å slutte seg til. Østres debattinnlegg er i så måte det beste bevis på at så er tilfelle.

Reklamer