I forbindelse med den nye skysstasjonen i Elverum kan vi i Østlendingens nettutgave 13. oktober 2010 lese at Kåre Østlie i Hedmark Trafikk uttaler at de skal bygge ”et signalbygg for Elverum” og at ”et moderne glassbygg skal knytte sammen dagens bygninger på jernbanestasjonen”. Videre uttaler han at ” vi tror dette blir en moderne og framtidsrettet løsning, som er bra for miljøet og bra for byen.”

I målhierarkiet i energi- og klimaplanen for Hedmark, finnes følgende overordnede delmål for stasjonær energibruk:

 «Klimagassutslippene fra stasjonær forbrenning skal være redusert tilsvarende 130.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030 i forhold til 2005, hvilket særlig innebærer at fossil fyringsolje til oppvarming og industriell prosessvarme i Hedmark fases helt ut. Hedmark fylkeskommune sjøl skal fullføre kartlegging og gjennomføre alle kartlagte ENØK-tiltak samt fullføre utfasing av olje til oppvarming i egne bygg. Fylkeskommunen skal videre stimulere alle kommunene i Hedmark til å gjøre det samme for kommunale bygg. Private bygg (næring, husholdning og industri) skal stimuleres til å gjennomføre ENØK-tiltak samt å fase ut oljefyring som erstattes med energi fra fornybare energikilder som biovarme, jordvarme o.a.»

Dernest følger av dette overordnede målet, følgende underordnede mål og tiltak for området «fylkeskommunale bygg»:

«Den fylkeskommunale bygningsmassen skal gjennom målrettede ENØK-tiltak forbedre sin energieffektivitet med 10 % samt fase ut resterende oljefyring innen 2015. De samlede klimagassutslippene reduseres derved til 0.»

Tiltak:

”1. Gjennomgå status for enøk- og konverteringsarbeidet i fylkeskommunale bygg og oppdatere plan for fullføring.

2. Etablere en felles innkjøpsordning for energiteknologi og tjenester til egne bygg (enøk og alternativ oppvarming).

3. Identifisere og innføre metoder og løsninger for innføring av energiledelse, energioppfølging og benchmarking av energidata for bruk i egen bygningsmasse.

4. Gjennomføre alle lønnsomme ENØK-tiltak i egne bygg, og erstatte alle eksisterende oljefyrte anlegg biobrenselanlegg, varmepumper eller annen fornybar energi.

5. Innføre ordning for energimerking av egne bygg.”

Det kan ikke være tvil om at intensjonen er å redusere energibruken i bygg (målt pr m2) og dernest legge om til kun fornybar energi. Dette innebærer at Fylkeskommunen har som intensjon å gå foran hva gjelder energibruk i bygg (byggene skal jo også energimerkes).

Sett i det perspektivet virker et rent glassbygg i Østerdalen uhensiktsmessig gitt de kunnskaper og ambisjoner vi nå har i samfunnet. Konsekvensen bør være at byggherre (Hedmark Trafikk) avkreves et energiregnskap hvor det redegjøres for samlet energibruk i bygget (helst både i tilvirkings- og driftsfasen (livsløp)) og at et «best practice» -alternativ redegjøres for, og at arkitekt får i oppdrag å legge et alternativ på bordet som stemmer bedre med både fylkeskommunens og Elverum kommunes mål i henhold til både energi- og klimaplaner, strategi for skog- og tresektoren, byutvikling (Trebyen Elverum).

Det bør være mulig å få et spenstig alternativ på bordet som kombinerer f.eks. både tre, stål eller mur (jfr. arkitektonisk uttrykk på eksisterende flotte stasjonsbygning) og noe glass for lysets skyld, og som senker energibruken henimot det som kan sies å være i pakt med tiden.

Reklamer