Jeg undrer meg over hvorfor det er så stille i kommunene når dokumentasjonen som ligger til grunn for rovviltnemndas avgjørelse om å kun felle ulv utenfor ulvesona så åpenbart bryter med alle forutsetningene i rovviltforliket.

Bestandsmålet er ikke noe minimumsmål som man skal vente med å se om innfris.

Nå har vi tre ynglende par, tre revirhevdende og en rekke grenseflokker. Er det virkelig slik at dette bare skal få passere? I tillegg er det en konsentrasjon av bestanden og et tap av rettigheter som er helt på tvers av hva Stortinget forutsatte. Hvorfor sitter kommunene bare å observerer i stedet for å foreta seg noe?

Av saksdokumentene til rovviltnemnda går det fram at vi vinteren 2009-2010 hadde tre ynglinger av ulv og tre revirhevdende par.  I tillegg kommer grenseflokker/grensepar. I vedtaket fra behandlingen av rovdyrforliket i Stortinget heter det at ” Stortinget ber Regjeringen forvalte rovdyrene basert på nasjonale bestandsmål med følgende bestander:– Ulv: 3 årlige ynglinger innenfor den nye ulvesonen”.

Rovviltnemndas avgjørelse bryter med dette. Bestandsmålet ble nådd forrige vinter. Vi er allerede ett år på etterskudd og lokale observasjoner tyder på at det som var revirhevdende par vinteren 2009-2010, nå er ynglende par. Et uttak må derfor iverksettes, også innenfor sonen. Det er nå en stor fare for at ulvebestanden øker kraftig og langt utover Stortingets vedtatte målsetning.

Vedtaket i rovviltnemnda forholder seg heller ikke til de øvrige forutsetningene Stortinget la til grunn;

–          Komiteen vil understreke at den todelte målsetningen skal opprettholdes,

–          Komiteen mener livskvalitet og bosetning og næringsutvikling i distriktene må tas hensyn til ved   forvaltningen av rovdyrene. Forvaltningen må etter komiteens syn gjennomføres på en måte som skaper tillit mellom lokalbefolkning og regionale og sentrale myndigheter.

–           Miljøverndepartementet (må) ta hensyn til at det samlede trykket av rovdyr ikke skal øke i de regioner det er mye fra før, snarere bør antallet dyr gå ned.

Forutsetningene brytes på alle punkter. Konsentrasjonen av ulv er nå så sterk i nordre del av ulvesonen at livskvaliteten for mange påvirkes kraftig (jfr det som nå er situasjonen på Slettås i Trysil), næringsinteressene fortrenges eller er fortrengt og konfliktnivået er uakseptabelt høyt. Vi kan ikke akseptere at vårt område blir et reservat der enkeltpersoners livskvalitet og næringsgrunnlag må vike og anses som tapt.

Reklamer