Jeg er fylkespolitiker fordi jeg er glad i fylket mitt. Jeg er glad i menneskene som bor her. Selv i desember når gradestokken nærmer seg  – 30 og på dager hvor snøen laver ned, snuser jeg inn den tørre innlandsluften og tenker som så: Her er det godt å være! Her hører jeg til! Dette fylket skal være et godt sted å vokse opp for mine barn og generasjonene som følger etter.

Sammen med alle gode krefter vil jeg være med på å utvikle fylket vårt. Det er det mest meningsfylte man kan være med på. Utvikle Hedmark uten innblanding fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Utvikle fylket ut fra lokale behov uten unødig trenering fra ulike ”vesen” en plass i statsapparatet.

En av de store ideologiske skillelinjene i norsk politikk går mellom de som tror at samfunnet bygges ovenfra og de som tror at det bygges nedenfra. Høyre er trygt plassert i den siste kategorien. Vi tror ikke det gode samfunn skapes gjennom direktiver og detaljregulering fra statlige myndigheter. Vi tror ikke at samfunnet består av grå og upersonlige maktstrukturer som kan styre utviklingen i retning av et Utopia en plass der fremme. For oss høyrefolk er det innlysende riktig at samfunnet består av sprell levende tenkende mennesker av kjøtt og blod som hver dag gjør sitt for å skape et bedre liv for seg og sine. Det er summen av disse menneskenes drømmer, tanker og handlinger som bringer oss fremover. Derfor er det innlysende for alle som vil se, at samfunnet bygges nedenfra.

I Høyre er vi glade i mennesker. Vi driver faktisk politikk for å legge til rette for et bedre liv for menneskene i fylket vårt. Tenk det! Vi vil ha gode skoler fordi vi er glade i hverandre. Vi vil ha bedre veier for å unngå at mennesker vi er glade i, blir drept i trafikken. Vi vil legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser, slik at mennesker vi er glade i, skal ha en trygg inntekt for seg og sine. Vi vil ta vare på miljøet, slik at våre barnebarn og oldebarn skal ha et trygt liv. Vi vil holde skatter og avgifter på et lavest mulig nivå, fordi vi har tillit til at mennesker er i stand til å gjøre fornuftige valg for seg og sine. Vår politikk er tuftet på at mennesker skal ha frihet for seg selv og ansvar for hverandre!

Enkeltmennesket og familien er den viktigste byggesteinen i samfunnet. Vi lever våre liv i nærmiljøet og lokalsamfunnet. Der bor vi, der arbeider de fleste, og der får vi også våre tjenester fra det offentlige. Derfor skal disse tjenestene i størst mulig grad utformes i lokalsamfunnet nærmest mulig brukeren. Vi tror på lokal frihet, ikke statlige tvangstrøyer. Vi tror på lokale løsninger som passer for mennesker som er våre naboer, venner og sambygdinger – og de passer ofte ikke inn i statlige paragrafer som definerer mennesker som klienter, mottakere og brukere. Behovene og løsningene blir aldri de samme i Hedmark og i Oslo. Derfor er Høyres politikk en politikk for sterkt lokalt selvstyre!

Noen synes det har en egenverdi å få makt. Når de får makt, gleder de seg til å styre over andre. I Høyre tenker vi ikke slik. Når vi får velgernes tillit, vet vi at de står over oss. Vi deltar i politisk arbeid utelukkende av en grunn: Vi er glade i menneskene rundt oss. Det er vår kontrakt med velgerne!

Reklamer