Fylkeskommunens ”Energi- og klimaplan” og ”Strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppland 2008 – 2011” viser betydelige ambisjoner og en rekke omfattende og konkrete satsinger.

Skog og tre er viktige innsatsfaktorer i begge planene.

Jeg har en sterk mistanke om at planene lever sitt eget liv i en skuff, på et kontor i en stor fylkeskommunal betongkoloss på Hamar.  

I Fylkestinget 14. juni kommer jeg derfor til å stille følgende spørsmål til Fylkesrådet:

  • Hvilke planer og strategier er lagt for å sikre økt bruk av tre ved fylkeskommunalt byggeri?
  • Hvilke retningslinjer foreligger for å sikre at tre som konstruksjonsmateriale faktisk blir vurdert på lik linje som andre byggematerialer? 
  • Hvilken kompetanse på tre som konstruksjonsmateriale finnes i fylkeskommunen? 
  • Hvordan har fylkeskommunen tenkt å klare sine klimamål uten å realisere sine egne byggeprosjekter i tre? 
  • Fylkeskommunen har lagt ned et stort arbeid i å kartlegge enøk tiltak for å redusere bruken av energi. Hva har fylkeskommunen gjort for å redusere bruken av ekstremt energikrevende byggematerialer ( eks. betong)? Trevirke krever ikke store mengder energi for å skapes. 
  • Hva er benyttet av tre som konstruksjonsmateriale i  fylkeskommunale nybygg og tilbygg siden strategi for skog- og tresektoren ble laget i 2008? 
  • Finnes det co2 regnskap for Nord-Østerdal videregående skole både i forhold til valgt byggemetode og i forhold til alternative byggemetoder/materialer? 
  • Hvordan er rehabilitering av ELVIS tenkt utført i TREBYEN Elverum?
Reklamer