Hedmark preges av spredt bosetting og spredt næringsstruktur. Landbruk og videreforedling av råvarer fra landbruket er viktig for store deler av fylket. Hamar kan med sin beliggenhet og gode kommunikasjoner, etter hvert som dobbeltspor og 4-felts vei utbygges, bli knutepunkt inn mot i Oslo. Det vil danne grunnlag for nytt næringsliv, nye arbeidsplasser og kunne bli en motor for utvikling av ny verdiskaping i store deler av Hedmark. Kommunikasjon er viktig for å få dette til. Vi må snarest komme i gang med en 4-felts veg mellom Elverum og Hamar. Dette kan bli et kraftsentrum for utvikling i Hedmark.

Reklamer