Archive for mai, 2012


Utgangspunktet for all kommunestrukturdebatt må etter mitt syn være en styrking av det lokale selvstyret. En politikk som er tilpasset lokale forutsetninger; og som velgerne i valg kan si ja eller nei til.

Kommunene representerer viktige verdier knyttet til nærhet, deltakelse og engasjement. Ved å gi oppgaver til kommunene, og styrke kommunenes forutsetninger for å ivareta disse oppgavene, realiserer vi sentrale verdier som vårt demokrati bygger på. Samtidig begrenser dagens kommunestruktur hvilke oppgaver det er mulig å legge til kommunene. Bl.a. derfor er arbeidet med ny kommunestruktur viktig å sette høyt på dagsorden.

Den viktigste måten å øke velgeroppslutningen på er å flytte så mye som mulig av beslutningsmyndigheten fra stat og fylkeskommune til det kommunale nivået, slik at velgerne ser at de valg de gjør får direkte betydning for prioriteringer, velferd og utvikling i sin egen kommune. Skal vi få dette til må vi ha kommuner som er robuste nok til å ta de store oppgavene som følger med.

Det er et klart flertall på Stortinget for å gjøre noe med kommunestrukturen, men ingen gjør noe.

Det er på tide at Stortinget nå tar disse utfordringene på alvor.

I forbindelse med den skandaløse garantisaken i Hedmark Fylkeskommune, klarer Hamar Arbeiderblad det kunststykke å beskylde oss i opposisjonen for å drive et politisk spill. Vi som har stått måpende på sidelinjen og bivånet det spillet og det dramaet som har utspillt i Fylkesrådet

Jeg har aldri sett maken til ukultur:

  • løgn fra Fylkestingets talerstol har blitt avslørt
  • manglende journalføring av e-post har blitt avslørt
  • brudd på fylkeskommunens etiske retningslinjer har blitt avslørt
  • brudd på reglene for tildeling av regionale forskningsmidler har blitt avslørt

Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved Fylkesrådets evne til økonomisk styring.

Etter mitt syn hadde det nå vært  mulig og riktig å etablere et nytt styringsdyktig flertall i Hedmark, men jeg registrerer at SP fortsatt klamrer til sin utro partner (AP).

Nå må de som har satt oss i denne pinlige og vanskelige situasjonen vise handlekraft og snarest få på plass et nytt fylkesråd.