Utgangspunktet for all kommunestrukturdebatt må etter mitt syn være en styrking av det lokale selvstyret. En politikk som er tilpasset lokale forutsetninger; og som velgerne i valg kan si ja eller nei til.

Kommunene representerer viktige verdier knyttet til nærhet, deltakelse og engasjement. Ved å gi oppgaver til kommunene, og styrke kommunenes forutsetninger for å ivareta disse oppgavene, realiserer vi sentrale verdier som vårt demokrati bygger på. Samtidig begrenser dagens kommunestruktur hvilke oppgaver det er mulig å legge til kommunene. Bl.a. derfor er arbeidet med ny kommunestruktur viktig å sette høyt på dagsorden.

Den viktigste måten å øke velgeroppslutningen på er å flytte så mye som mulig av beslutningsmyndigheten fra stat og fylkeskommune til det kommunale nivået, slik at velgerne ser at de valg de gjør får direkte betydning for prioriteringer, velferd og utvikling i sin egen kommune. Skal vi få dette til må vi ha kommuner som er robuste nok til å ta de store oppgavene som følger med.

Det er et klart flertall på Stortinget for å gjøre noe med kommunestrukturen, men ingen gjør noe.

Det er på tide at Stortinget nå tar disse utfordringene på alvor.