Miljøverndepartementet har nå besluttet at Vestmarka, et skogområde på 625.000 daa sør for Elverum, skal bevares i sin nåværende form uten andre tekniske inngrep enn det som kommer av skogsdriften. Dette setter en effektiv stopper for Våler og Åsnes kommuner sine ønsker om ytterligere hyttebygging i Vestmarka.

Jeg beklager at MD ikke tilstrekkelig har vektlagt samfunnsmessige og regionale utviklingsperspektiv i sin vurdering. Dette gjelder særlig de utfordringer de berørte kommuner har m.h.t befolkningsutvikling, industrinedleggelse, avvikling av statlige arbeidsplasser og opprettelse av kjerneområder for rovdyr. Dette er faktorer som i stor grad har preget og preger de berørte kommuner negativt.

Det er, slik jeg vurderer det ut ifra de saksdokumentene som foreligger, ikke dokumentert verneverdier ut over at dette er et stor sammenhengende skogområde uten store tekniske inngrep. Jeg kan derfor ikke se at en ytterligere fortetting av eksisterende hyttefelt med det dobbelte av det retningslinjene åpner for vil forringe Vestmarkaområdet som et verdifullt natur- og friluftsområde.

Reklamer